V Ostravě, Karviné, Pardubicích a Hradci Králové v lednu a únoru probíhá výzva s cílem zvýšit povědomí o darování plazmy, ve které mohou dárci vyhrát poukaz v hodnotě 5 000 Kč do Sportisima.
Každý měsíc bude vybrán jeden vítěz, a to ten, který v daném měsíci přivede nejvíce nových dárců.

Zapojit se tak může každý, kdo chce ještě o kousek víc pomáhat a motivovat k dárcovství i své okolí.
Za každého nového dárce pak všichni dárci automaticky získávají také bonus, a to až do výše 600 Kč za jednoho.


Podmínky Buddy Bonus Soutěže

Pořadatel a podmínky

Pořadatelem Buddy Bonus soutěže (Soutěž) je společnost sanaplasma s.r.o., IČO: 27616959, se sídlem Soukenická 973/2, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 57776 (Pořadatel). Partnerem Soutěže je společnost SPORTISIMO s.r.o, se sídlem Řevnická 170/4, Třebonice, 155 21 Praha 5, IČO 26194627 (SPORTISIMO).

Soutěž se řídí těmito podmínkami (Podmínky Soutěže). Před účastí v Soutěži je každý účastník Soutěže, tj. soutěžící (definovaný níže v čl. 2.6) a Nový dárce (definovaný níže v čl. 2.4), povinen seznámit se s těmito Podmínkami Soutěže.

Základní informace o Soutěži

V Soutěži zvítězí ten, kdo v daném kalendářním měsíci Soutěže přivede na Odběrová centra Pořadatele nejvíce Nových dárců, kteří zde úspěšně darují krevní plazmu.

Soutěž se koná od 2. ledna 2023 do 29. února 2024 včetně (Doba konání Soutěže) v následujících odběrových centrech Pořadatele:

odběrové centrum Ostrava, adresa: Českobratrská 3321/46, 702 00 Moravská Ostrava;

odběrové centrum Karviná, adresa: OC Korso, Nádražní 1939/4A, Fryštát, 733 01 Karviná;

odběrové centrum Pardubice, adresa: Třída Míru 92, 530 02 Pardubice;

odběrové centrum Hradec Králové, adresa: U Koruny 414/22, 500 02 Hradec Králové.

(Odběrová centra Pořadatele)

Vyhodnocení Soutěže probíhá v každém Odběrovém centru Pořadatele zvlášť, a to ve dvou termínech: 2. února 2024 bude vyhodnocena Soutěž za měsíc leden a 4. března 2024 bude soutěž vyhodnocena za měsíc únor.

Novým dárcem krevní plazmy může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která nikdy dříve nebyla dárcem krevní plazmy v žádném odběrovém centru Pořadatele a která úspěšně daruje krevní plazmu v jednom z výše uvedených Odběrových center Pořadatele během Doby konání Soutěže (Nový dárce). Nový dárce musí krevní plazmu darovat dobrovolně a nesmí být vystaven jakémukoli nátlaku ze strany soutěžícího.

Nový dárce krevní plazmy bezprostředně po svém prvním odběru plazmy uvede na recepci Odběrového centra Pořadatele identifikační údaje osoby - stávajícího dárce, který jej přivedl k darování nebo který mu darování u Pořadatele doporučil.

Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která:

v minulosti již darovala krevní plazmu v jakémkoliv odběrovém centru Pořadatele;

sdělí Pořadateli údaje Nových dárců, které přivedla nebo doporučila; a

potvrdí svůj souhlas s účastí v Soutěži, přičemž za souhlas soutěžícího s účastí v Soutěži se považuje i sdělení totožnosti Nových dárců, které soutěžící přivedl nebo doporučil.

Ze Soutěže jsou (ať už jako soutěžící nebo Noví dárci) vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli, partnerovi Soutěže a dále osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Pokud soutěžící odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů, který uděluje za účelem vyhodnocení Soutěže, před případným předáním výhry, bude vyloučen ze Soutěže.

Kdo může vyhrát a co může vyhrát?

Výhercem Soutěže se stane soutěžící, který splnil podmínky účasti uvedené v čl. 2 a přivedl v měsíci lednu nebo měsíci únoru roku 2024 nejvíce Nových dárců do daného Odběrového centra Pořadatele.

Za každý měsíc Doby trvání Soutěže bude za každé Odběrové centrum předána výherci výhra – dárkový poukaz k nákupu ve společností SPORTISIMO v hodnotě 5.000 Kč.

Jak se rozhodne o výherci?

Na konci příslušného měsíce proběhne vyhodnocení, který ze soutěžících přivedl nejvíce Nových dárců a splnil podmínky této Soutěže.

V případě, že dva či více soutěžících v rámci jednoho Odběrového centra Pořadatele přivedou nejvíce Nových dárců, bude mezi nimi rozhodnuto o výherci losem.

Pořadatel informuje výherce e-mailem na e-mailovou adresu, kterou má Pořadatel k dispozici, a to do 3 dnů po rozhodnutí o výhře, a dále je Pořadatel oprávněn zveřejnit na webových stránkách a v Odběrových centrech Pořadatele informaci o výherci.

O postupu předání výhry se následně dohodne Pořadatel a výherce.

Informace o soutěžících a zpracování osobních údajů

Přihlášením do Soutěže (sdělením údajů Nového dárce dle čl. 2.6 (b)) dává soutěžící svolení Pořadateli k užití a zpracování poskytnutých osobních údajů za účelem vyhodnocení splnění podmínek pro účast v Soutěži, vyhlášení, zveřejnění výherců a kontaktování výherce a předání výhry a bere na vědomí níže uvedené informace o zpracování svých osobních údajů. Soutěžící dále bere na vědomí, že Nový dárce, kterému soutěžící doporučí darování na Odběrovém centru Pořadatele, uvede údaje soutěžícího (viz čl. 2.5), a Nový dárce s takovým zpracováním osobních údajů souhlasí.

V souvislosti s účastí v Soutěži budou zpracovávány osobní údaje soutěžících, které soutěžící Pořadateli poskytnou za účelem účasti v Soutěži, a to z titulu plnění smlouvy uzavřené s jednotlivými soutěžícími na základě přihlášení soutěžících do Soutěže. Jde o kontaktní a identifikační údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo).

Přihlášením do Soutěže soutěžící dále dává svolení se zveřejněním svého celého jména v případě výhry na webových stránkách a sociálních sítích Pořadatele.

Sdělením svých údajů a zapojením do Soutěže dle čl. 2.5 (tj. sdělením údajů o stávajícím dárci) dává Nový dárce svolení se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem vyhodnocení splnění podmínek pro účast v Soutěži a správného vyhodnocení výherce Soutěže.

Osobní údaje účastníků Soutěže jsou zpracovávány po dobu trvání Soutěže a po jejím ukončení maximálně po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoliv souvisejícího nároku účastníka nebo nároku Pořadatele, a dále pak po dobu archivační doby stanovené příslušným právním předpisem. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu účastníků jsou zpracovávány po dobu, na niž byl souhlas udělen, ledaže byl souhlas odvolán před uplynutím této doby. Souhlas může účastník kdykoliv odvolat v příslušném odběrovém centru Pořadatele osobně nebo písemně. Pokud bude soutěžící po odvolání souhlasu vylosován, ztrácí nárok na výhru a Pořadatel bude losovat další osoby.

Pořadatel jako správce údajů odpovídá za to, proč a jak jsou údaje účastníků zpracovávány. Údaje účastníků budou zpracovávány v Evropské unii.

Pořadatel může využívat externí dodavatele, kteří budou údaje účastníků zpracovávat jako zpracovatelé údajů. Pořadatel rovněž může Vaše údaje předat státním orgánům nebo třetím stranám, pokud má takovou zákonnou povinnost.

Práva účastníků. V rozsahu stanoveném platnými právními předpisy o ochraně údajů, zejména GDPR, může účastník požádat o přístup ke svým údajům, které Pořadatel zpracovává (účastník se může se dotázat, které konkrétní údaje Pořadatel zpracovává a jak s nimi pracuje). Účastník může požádat o omezení zpracování svých údajů (to znamená, že Pořadatel údaje nevymaže, ale nebude s nimi pracovat). Účastník může požádat o vymazání svých údajů. Pořadatel žádosti vyhoví, pokud neexistuje právní povinnost tyto údaje uchovávat. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv může účastník kontaktovat Pořadatele pomocí následující kanálů: sanaplasma s.r.o., Soukenická 973/2, 602 00 Brno, e-mail: DataprivacyCZE@sanaplasma.com

Pokud se účastník domnívá, že zpracováním osobních údajů porušuje Pořadatel právní předpisy, má právo podat stížnost u národního úřadu pro ochranu údajů.

Změny Podmínek 

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit Podmínky Soutěže, případně Soutěž částečně nebo zcela zrušit, přerušit nebo prodloužit bez udání důvodu. Účastník v takovém případě nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání. V případě změny těchto Podmínek Soutěže informuje Pořadatel o takové změně účastníky na webových stránkách, kde byla vyvěšena předchozí verze Podmínek Soutěže nebo e-mailem, pokud jej má Pořadatel k dispozici. Účastník je povinen se se změnami Podmínek Soutěže seznámit.

Ostatní ustanovení

Pořadatel je oprávněn kontrolovat podmínky účasti. Pořadatel může v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout konečné pořadí v Soutěži.

Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoliv z účastníků v případě, že by takový účastník porušoval Podmínky Soutěže, jednal v rozporu s dobrými mravy či jakýmkoliv způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele či ostatních účastníků . Pořadatel má rovněž právo vyloučit takového účastníka , který je z těchto činností důvodně podezřelý.

Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je stanovena Pořadatelem. Pořadatel je oprávněn v případech, kdy je to nutné, nahradit výhru či její část odpovídající náhradou ve stejném rozsahu. Účast v Soutěži ani výhru není možné vymáhat právní cestou.

Účast v Soutěži není zpoplatněna ani není podmíněna žádným vkladem.

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci Soutěže a neodpovídá za žádné škody způsobené účastí v Soutěži ani výhrou ve Soutěži nebo v souvislosti s nimi.

Pořadatel prohlašuje, že výhry v Soutěži splňují regulatorní nároky na odměňování účastníků podle platných právních předpisů, zejména zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky Soutěže nabývají účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách biolifeplazma.cz

Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Podmínkami Soutěže a využitím výhry se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na státní příslušnost soutěžícího a výherce.


V Brně dne 2.1.2024
sanaplasma, s.r.o.